1.200 taxichauffeurs verwacht bij protestmars

1.200 taxichauffeurs verwacht bij protestmars

http://www.taxipro.nl/feed/

Aan de landelijke demonstratie van TTO-taxichauffeurs zullen donderdag zo’n 1.200 mensen deelnemen. Zij zullen een protestmars door Amsterdam lopen en een petitie aanbieden bij de Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma. Daarin wordt gevraagd om een gelijk speelveld voor alle taxidiensten en taxichauffeurs.

De organisatie is in handen van FNV Taxi en FNV Zelfstandigen. De protestmars begint om 12.15 uur en drie kwartier duren. Vervolgens krijgt Dijksma een petitie aangeboden. Hoewel de actie in Amsterdam plaatsvindt, is hij bedoeld om het taxibeleid in alle grote steden aan de kaak te stellen. Chauffeurs van Toegelaten Taxi Organisaties in Amsterdam, Eindhoven, Den Haag en Rotterdam willen een gelijk speelveld, legt Minke Jansma van FNV Taxi uit.

Volumebeleid

“De problemen stapelen zich op. Bij velen staat het water aan de lippen, de markt is verzadigd. Bovendien is er sprake van oneerlijke concurrentie en schijnconstructies. We eisen volumebeleid: een gemeente moet kunnen ingrijpen als er te veel chauffeurs zijn.” Andere eisen zijn dat de vakbekwaamheidseis voor taxiondernemers weer wordt ingevoerd en dat inspectiediensten meer gaan controleren op schijnconstructies en belastingontduiking.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Zorgvervoer onder druk door afhankelijkheid overheidsopdrachten

Zorgvervoer onder druk door afhankelijkheid overheidsopdrachten

http://www.taxipro.nl/feed/

Taxibedrijven die zich in Nederland met zorgvervoer bezighouden, zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van overheidsopdrachten. De aanbestedingen voor deze opdrachten draaien bovendien in sterke mate om prijs, waardoor er vaak onder de kostprijs wordt ingeschreven. Dat blijkt uit cijfers van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit, dat vreest voor de toekomst van het zorgvervoer in Nederland.

De cijfers die het AIM door Panteia liet verzamelen, gaan over het zorgvervoer in Nederland in 2017. De brochure die daarover werd uitgebracht, bevat gegevens over omzet, geografische verdeling van de bedrijven, de soorten voertuigen waar ze mee rijden en de doelgroepen die worden bediend.

Zo’n 80 procent van het zorgvervoer wordt via aanbestedingen door overheden in de markt gezet. “In veel van deze aanbestedingen speelt de factor prijs een zeer dominante rol bij de gunning, waardoor ondernemers scherp en soms onder kostprijs inschrijven”, licht het AIM toe. “52 procent van de onderzochte ondernemingen laat een negatief bedrijfsresultaat  zien.” Als de omstandigheden niet veranderen, vreest het AIM voor de toekomst van het Nederlandse zorgvervoer.

Lonen grootste kostenpost

Het onderzoek was een steekproef onder 115 bedrijven, waarvan de meeste tussen de tien en honderd werknemers hebben. Hun vloot bestaat voor ruim driekwart uit rolstoelbussen en gewone taxibussen, waar respectievelijk gemiddeld 50.000 en 36.000 kilometers per jaar mee wordt gereden. Voertuigen die voor zorgvervoer worden ingezet, hebben een beladingsgraad tussen de 58,2 en 59,6 procent. Dat is het percentage van het totale aantal gereden kilometers waarbij er tenminste één passagier aan boord is.

Het onderzoek bevestigt verder dat de lonen nog altijd veruit de belangrijkste kostenpost voor borgvervoerders vormen: bijna 67 procent. De brandstofkosten bedragen bijna 9 procent van de kosten, reparatie en onderhoud ongeveer 5,5 procent  –  net als overhead. Verzekeringen waren in 2017 goed voor 2,4 procent van de kosten; afschrijvingen op het wagenpark en leasekosten allebei voor een kleine 4 procent.

Wmo-vervoer goed voor 30 procent omzet

De ondervraagde bedrijven zijn voor ruim 77 procent van hun omzet afhankelijk van zorgvervoer. Het wmo-vervoer betreft met 30 procent het grootste deel van de omzet, gevolgd door leerlingenvervoer (24 procent), Wlz-vervoer (13,3 procent) en het zittend ziekenvervoer (7 procent). Het geld dat niet met zorgvervoer wordt verdiend, komt uit de consumentenmarkt (3,1 procent), zakelijk vervoer en luchthavenvervoer (6,7 procent) en overig vervoer (ruim 13 procent).

Onder de streep heeft 52 procent van de ondernemingen een negatief resultaat, wat het AIM zoals gezegd zorgen baart. Als er niets verandert, kan de continuïteit van het Nederlandse zorgvervoer serieus bedreigd worden.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Duits dieselverbod raakt ook Nederlandse touringcars

Duits dieselverbod raakt ook Nederlandse touringcars

http://www.taxipro.nl/feed/

Steeds meer Duitse steden voeren een geheel of gedeeltelijk verbod op dieselvoertuigen van voor 2015 in. Keulen deed dat onlangs al; Berlijn, Hamburg, Stuttgart en andere steden volgen in de loop van dit jaar. Dit heeft consequenties voor Nederlandse touringcars die rijden op Duitse steden.

In Nederland voeren steeds meer steden een milieuzone in om de toegang van vervuilende voertuigen te beperken. In Duitsland wordt daar nog veel meer vaart mee gemaakt. Al sinds 2008 voeren steden zulke ‘Umweltzonen’ in en intussen staat de teller op zo’n tachtig van deze gebieden in heel Duitsland. Deze aanpak moet helpen om het fijnstofgehalte in de stadscentra te verlagen en de luchtkwaliteit te verbeteren. In samenhang hiermee wordt geprobeerd om binnenstadbezoekers meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer.

Andere steden volgen

Niet elke milieuzone stelt dezelfde eisen aan voertuigen die er rondrijden, maar de criteria worden eerder aangescherpt dan afgezwakt. Duitsland als geheel voert namelijk een verbod in op dieselvoertuigen van vóór 2015. Keulen kiest bijvoorbeeld voor een tweetrapsraket: per 1 april zijn dieselvoertuigen uit de Euro 4-klasse al niet meer welkom in de groene zone en per 1 september geldt dat ook voor auto’s, bussen en vrachtwagens die qua emissie in Euroklasse 5 vallen.

En het houdt niet op bij Keulen. Hamburg, Bonn, Frankfurt, Stuttgart en Berlijn volgen eveneens met hele of gedeeltelijke verboden op dieselvoertuigen in hun milieuzones. Andere steden zullen vermoedelijk ook volgen. Punt is wel dat elke stad weer zijn eigen variant op het beleid heeft. In Keulen betreft het dieselverbod de volledige Umweltzone, in Bonn gaat het om slechts een paar straten en daar tussenin is alles mogelijk.

Verplichte groene milieusticker

Die verschillen nemen niet weg dat Nederlandse touringcarbedrijven die van en naar Duitse steden door het groeiende aantal dieselverboden worden geraakt. Dat geldt ook voor Nederlandse taxibedrijven die klanten naar Duitse luchthavens brengen en ze daar ook weer ophalen. Touringcars die momenteel wel over de verplichte groene milieusticker beschikken, maar niet aan de nieuwe eisen van de milieuzone voldoen, komen dat gebied ook niet meer in.

Dat betekent overigens niet dat touringcarondernemers hun voertuigen maar op goed geluk naar Duitsland moeten laten rijden. Mattijs Wijnmalen van Duitse Milieusticker: “Op onze website duitsemilieusticker.nl staat alle informatie over de milieuzones en dieselverboden in de verschillende Duitse steden. Om Keulen als voorbeeld te nemen: van die stad hebben we een dynamische kaart van de milieuzone gemaakt, inclusief een bericht over het dieselverbod. Zo weten touringcarbedrijven die op Duitse steden rijden dus precies waar ze wel en niet mogen komen met hun dieselbussen.”

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Wijkhopper Stroomlijn officieel van start

Wijkhopper Stroomlijn officieel van start

http://www.taxipro.nl/feed/

In Dordrecht en Papendrecht rijdt sinds maandag de elektrische Wijkhopper namens Stroomlijn. Deze dienst is bedoeld om kortere ritten te verzorgen die nu nog vooral door de Drechthopper worden gereden. Later gaat de Wijkhopper ook in de andere Drechtsteden rijden.

Vorig jaar werd er in Dordrecht en Sliedrecht een pilot gedraaid met de nieuwe vervoersdienst. Gebruikers konden vooral de kortere wachttijden, minder omrijden en kortere ritten waarderen. Ongeveer een jaar geleden werd daarom besloten dat de Wijkhopper een permanent karakter zou krijgen. Met deze aanvullende dienst denkt Stroomlijn de oplossing te hebben gevonden voor de kortere ritten in de eigen wijk, waarmee de Drechthopper dus ook wordt ontlast.

Toen vorig jaar duidelijk werd dat de Wijkhopper een vervolg zou krijgen, werd ook aangegeven dat er voor het besturen van de elektrische voertuigen geen taxipapieren vereist zijn. De ritten werden gereden door chauffeurs van de door Stroomlijn gecontracteerde vervoerders, maar het is dus ook mogelijk om vrijwilligers achter het stuur te zetten. Stroomlijn-directeur Lisette de Lijster de Raadt benadrukte destijds echter al dat taxichauffeurs vervangen door vrijwilligers niet de insteek is.

Taxibedrijven en vrijwilligers

“We gaan voor de Wijkhopper samenwerken met de taxibedrijven en eventueel met vrijwilligers uit de wijken zelf. Maar ook met Baanbrekend Drechtsteden, zodat mensen kunnen doorstromen naar betaald werk, bijvoorbeeld op de taxi of in het openbaar vervoer. Het zal dus echt een mix worden van taxichauffeurs, doorstromers en vrijwilligers.”

Maandag werd dus het startsein gegeven voor deze nieuwe dienst. Dat werd gedaan door mobiliteitswethouders van Dordrecht en Papendrecht, waar de Wijkhopper nu al in bepaalde gebieden rijdt. De andere steden in het werkgebied van Stroomlijn volgen later. Dat zal gefaseerd gebeuren.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Amsterdam pakt criminaliteit in taxisector aan

Amsterdam pakt criminaliteit in taxisector aan

http://www.taxipro.nl/feed/

Er zijn veel signalen dat er in de Amsterdamse taximarkt sprake is van ondermijnende criminaliteit. Het gaat dan om onder meer drugshandel, witwassen, fraude, zwartwerken, belastingontduiking, criminelen vervoeren en mensenhandel. De gemeente heeft een programma ontwikkeld voor het aanpakken van deze criminaliteit. Eerst wordt uitgezocht hoe groot de problemen precies zijn, waarna er met handhaving actie tegen ondernomen wordt.

Ondermijnende criminaliteit kan vele vormen aannemen, maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze een bedreiging voor de samenleving kunnen vormen. Criminele activiteiten die de Amsterdamse samenleving het meest bedreigen, zijn drugshandel, mensenhandel, witwassen en fraude. Bepaalde sectoren zijn aantrekkelijk voor criminelen om zulke activiteiten te ontplooien, omdat de regels voor integriteit en transparantie er niet altijd even goed verankerd zijn.

5.000 taxichauffeurs

De horeca is een voorbeeld van zo’n bedrijfstak, maar de taxisector eveneens. Nederland telt bijna 9.000 taxibedrijven, waarvan er zo’n 4.000 werkzaam zijn in de regio Amsterdam/Amstelveen. En van de ruim 11.200 straattaxichauffeurs in het land, hebben er naar schatting zo’n 5.000 Amsterdam en Amstelveen als werkgebied. Een omvangrijke bedrijfstak dus, die al van oudsher aantrekkingskracht uitoefent op criminelen.

De gemeente Amsterdam werkt al langer aan het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Met het programma ‘De weerbare stad’ wordt daar de volgende stap in gezet. Dit programma bevat diverse algemene maatregelen. Daarnaast is er een aanpak ontwikkeld voor de sectoren die het meest vatbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit. Dat zijn in willekeurige volgorde het vastgoed, de horeca, de detailhandel en de taximarkt.

Drugs, wapens, fraude en witwassen

De opsomming voor deze laatste bedrijfstak is niet mals. “De taximarkt kent veel signalen van ondermijning. Het kan daarbij gaan om drugs (gebruik, handel en bezit), witwassen, faillissementsfraude, fraude met verzekeringen en APK, kentekenvervalsing en illegale doorverkoop en- verhuur van vergunningen, chauffeurskaarten en accounts.”

En daarmee houdt het niet op. “Ook het simpele en soms op agressieve wijze weigeren van een rit of klant (bijvoorbeeld vanwege zijn of haar geaardheid) is onwenselijk. Verder komen zwartwerken, wapenbezit en wapenhandel, het vervoeren en faciliteren van criminelen, belastingontduiking, heling en mensenhandel voor.”

Los van ‘De weerbare stad’ wordt er volgens de gemeente al veel gedaan om meer vat te krijgen op de taxisector. Zo komt er een nieuw plan van aanpak Taxi en wordt met het ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat gepraat over de straattaximarkt. In het kader van ‘De weerbare stad’ wordt dit jaar onderzoek gedaan naar de exacte omvang van ondermijnende taxipraktijken. Ook moet in kaart worden gebracht welke chauffeurs er met name vatbaar voor zijn.

Tekort aan capaciteit

De vervolgstap is dan actie in de vorm van handhaving. “De overheid wil zichtbaar optreden en het signaal afgeven dat malafide taxiondernemers ongewenst zijn en aangepakt worden”, wordt daarover gezegd. De diverse vormen van handhaving zijn verdeeld over ILT, politie, Belastingdienst en de gemeente. In de praktijk is er echter een tekort aan capaciteit om te handhaven. Ook de uitwisseling van gegevens tussen de diverse organisaties verloopt vaak gebrekkig. Dat heeft weer invloed op de onderlinge samenwerking en de kwaliteit van de handhaving op straat.

De gemeente Amsterdam ziet de volgende oplossing: “We verbeteren dit met de ontwikkeling van een gezamenlijk dashboard, digitale handhaving, verbetering in informatie gestuurd werken, het ontwikkelen van gezamenlijke instructies/briefings, het voeren van een gezamenlijke planning/agenda en het opstellen van een convenant tussen Belastingdienst en ILT in Regionaal Informatie en Expertise Centrum-verband.”

Lees ook:

  • Drugsvervoer met taxi leidt tot 18 maanden cel
  • ILT spoort twintig foute taxibedrijven op
  • Vijf mannen aangehouden voor drugshandel per taxi

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Taxichauffeurs Eindhoven gaan actie voeren

Taxichauffeurs Eindhoven gaan actie voeren

http://www.taxipro.nl/feed/

Ontevreden taxichauffeurs in Eindhoven voeren woensdag een publieksvriendelijke actie om aandacht te vragen voor de problemen die zij ervaren. Hun actie vindt een dag voor de landelijke protestactie van taxichauffeurs in Amsterdam plaats.

In Eindhoven is sinds anderhalf jaar het systeem met Toegelaten Taxi Organisaties van kracht. Chauffeurs die in de opstapmarkt willen werken, zijn verplicht om bij zo’n TTO aangesloten te zijn. Dat brengt ook investeringen met zich mee. Deelname aan één van de elf TTO’s kost elke chauffeur zo’n 750 tot 1.000 euro per jaar.

Gesprekken leverden niets op

Maar de chauffeurs vinden dat de gemeente Eindhoven te weinig teruggeeft voor de inspanningen en investeringen van de taxibranche, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Zij missen op de standplaatsen bij het station en de luchthaven bijvoorbeeld toezichthouders die voorkomen dat Uber-chauffeurs en snorders hun diensten aanbieden op plekken die alleen voor TTO-taxi’s zijn bedoeld. De branche ervaart verder veel problemen door de verkeerssituatie in de stad. De verwachting is dat dit er de komende jaren niet beter op wordt.

Er zijn volgens een woordvoerder van de taxichauffeurs wel gesprekken met de gemeente geweest, maar die zouden niets hebben opgeleverd. De sector eist vooral meer toezicht en handhaving, zodat het aangesloten zijn bij een TTO ook echt voordelen biedt. Om die eisen kracht bij te zetten, wordt er woensdag een actie gevoerd. De TTO-chauffeurs rijden die dag zonder de verplichte TTO-bordjes op hun voertuigen rond: een actie waarmee ze ingaan tegen de regels van het systeem, zonder dat het publiek daar last van heeft.

Maximum aantal chauffeurs

De actie in Eindhoven valt een dag vóór de landelijke taxi-demonstratie in Amsterdam. Daar zullen chauffeurs van TTO’s uit Amsterdam, Eindhoven, Den Haag en Rotterdam actie voeren tegen zaken die de opstapmarkten van alle grotere steden spelen. De chauffeurs vragen een gelijk speelveld voor alle taxichauffeurs en taxidiensten en willen een maximum op het aantal chauffeurs dat in een gebied kan werken. Ook eisen ze betere controle en handhaving en een sterkere aanpak van schijnzelfstandigheid.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Politie en zorginstelling niet mede schuldig aan neersteken taxichauffeur

Politie en zorginstelling niet mede schuldig aan neersteken taxichauffeur

http://www.taxipro.nl/feed/

Toen een taxichauffeur in Den Haag in 2016 werd neergestoken door een man met psychische problemen, riep dat de vraag op of de politie en zorginstelling Parnassia daar mede schuldig aan waren. De man was immers net door de politie vrijgelaten en Parnassia had hem niet beoordeeld als iemand die een direct gevaar voor de samenleving zorgde. Maar volgens de rechter treft deze partijen geen blaam en hoeven zij de taxichauffeur geen schadevergoeding te betalen.

Op 13 mei 2016 verkeerde de man in kwestie in een psychose. Hij gooide met spullen en joeg anderen met zijn gedrag angst aan. Hij werd aangehouden voor vuurwapenbezit. Hij werd in verzekering gesteld, een status die 48 uur later weer afliep. Tijdens zijn verhoor door de politie vertoonde hij opvallend gedrag. Zo begon hij soms ineens te huilen en deed hij op andere momenten agressief, dit alles zonder directe aanleiding. Andere agenten gaven in hun verslagen aan dat de man ernstig verward gedrag vertoonde.

De officier vond dat er geen strafrechtelijke redenen waren om de man langer in verzekering te stellen. Wel werd hij overgebracht naar de Opvang Verwarde Personen, die valt onder de verantwoordelijkheid van Parnassia. Daar is hij onderzocht, al werkte hij daar niet aan mee. De onderzoekers konden niet bij zijn familie en vrienden te rade gaan en beschikten ook niet over de processen-verbaal van de politie. Uiteindelijk werd geoordeeld dat de man geen acuut psychiatrisch ziektebeeld had en dus ook geen direct gevaar vormde.

Hulp nodig

Er was volgens de betrokkenen geen reden om hem langer vast te houden, in welke vorm dan ook. Toen de politie aan de partner van de man meedeelde dat hij vrij zou worden gelaten, reageerde zij onder meer door te zeggen dat hij ziek in zijn hoofd was en echt hulp nodig had. Voor zichzelf vreesde ze niet, wel voor anderen. Ook andere gezinsleden lieten weten bang te zijn voor de man en wat hij zou kunnen doen. De bevindingen van de agenten zijn doorgeven, maar leidden niet tot een ander oordeel over de staat waarin de man verkeerde.

De man werd dus vrijgelaten. Bij de centrale van HTMC werd een taxi besteld om hem van het politiebureau naar een bepaald adres te rijden. De man gaf zelf een ander adres op aan de chauffeur. Daar was echter niemand thuis, en toen de man weer in de taxi stapte leek hij volgens de chauffeur een totaal ander persoon. Hij was wisselend verward en normaal. Hij liet zich terugrijden naar het politiebureau.

Gestoken in slaap en rug

Op weg naar het politiebureau bleek de man een klein mes te hebben. Daarmee stak hij de taxichauffeur eerst in diens slaap en daarna in zijn rug. Toen hij uitstapte, reed de taxichauffeur snel weg. Hij raakte bij de aanval ernstig gewond. De verdachte werd even later door de politie in zijn been geschoten en aangehouden. Hij werd later ontslagen van alle rechtsvervolging, maar kreeg wel TBS opgelegd. Ook moest hij de taxichauffeur een schadevergoeding betalen van zo’n 6.000 euro.

De Incidentencommissie van Parnassia deed onderzoek naar de gang van zaken. Dat leverde diverse conclusies op, onder meer dat de man weliswaar gevaarlijk was maar geen duidelijke psychiatrische stoornis had. Hij werkte niet mee en de informatie van de politie zou wisselend en verwarrend zijn geweest. Het was daarom te begrijpen dat er geen acuut psychiatrisch ziektebeeld is vastgesteld en dat er dus ook geen reden werd gezien om de man langer vast te houden. Het onderzoek van de commissie is door de Inspectie voor Volksgezondheid als voldoende zorgvuldig beoordeeld.

Verkeerd gehandeld

De taxichauffeur heeft Parnassia, de politie en de overheid aansprakelijk gesteld voor de schade die hij heeft geleden. In een kort geding wilde hij bereiken dat de politie en Parnassia hem 25.000 euro schadevergoeding betaalde, maar de rechter ging daar niet in mee. Vervolgens spande de taxichauffeur een rechtszaak aan. Hij vindt dat Parnassia de man verkeerd beoordeelde. En de politie handelde in zijn ogen fout door hem zonder begeleiding met een taxi te laten ophalen. Door de taxichauffeur niet te informeren over zijn klant, heeft hij ook niet kunnen overwegen hem wel of niet mee te nemen.

De man kan sinds het incident niet meer als taxichauffeur werken. Hij wil dat de politie en Parnassia opdraaien voor geleden en nog te lijden schade. De rechter gaat daar niet in mee. Het handelen van de politie en Parnassia moet worden beoordeeld naar het moment waarop het plaatsvond. En in dat licht was dat handelen niet onrechtmatig. Hoe erg het ook is wat de taxichauffeur is overkomen; volgens de rechter dragen de politie en Parnassia daar geen schuld aan. De taxichauffeur krijgt dus geen schadevergoeding en moet de proceskosten van de andere partijen betalen, wat samen op zo’n 5.000 euro komt.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

EU verwacht ‘volledig geautomatiseerde’ auto’s in 2030

EU verwacht ‘volledig geautomatiseerde’ auto’s in 2030

http://www.taxipro.nl/feed/

De Sloveense eurocommissaris voor transport Violeta Bulc verwacht dat autonome voertuigen in 2030 volledig zelfstandig kunnen rijden. Dit liet zij vorige week weten tijdens de City as a Lab conferentie in Slovenië. Dat meldt Automobiel Management.

“We zijn ervan overtuigd dat we tegen het jaar 2030 een nieuwe generatie voertuigen hebben die volledig zijn geautomatiseerd. Dit jaar al voegen autofabrikanten 15 nieuwe veiligheids- en autonome systemen toe aan al hun auto’s in elke prijsklasse.” Die nieuwe verplichte systemen omvatten onder andere rijbaanassistentie, sensoren die afleiding van de berijder signaleren, ‘intelligente snelheidsassistentie’ (snelheidsbegrenzer) en een zwarte doos voor ongevallenregistratie.

230 miljard

Bulc heeft de afgelopen vier jaar een investeringsprogramma van 230 miljard euro in de Europese transportsector overzien en gestimuleerd. Het meeste geld ging naar het openbaar vervoer, niet minder dan 70 procent naar de spoorwegen. De private sector heeft vooral geld gepompt in autonome rijtechniek. Maar Europa werkt aan een geïntegreerd transportsysteem dat zowel privaat als publiek en zowel privé als publieksvervoer omvat.

MaaS

“Autonomie gaat niet alleen over auto’s,” is Bulc van mening. “Het gaat ook over drones, schepen, treinen en vliegtuigen. Het is mijn droom om dat alles samen te brengen.” In feite praat ze daarmee over mobility as a service (MaaS) op Europees niveau. Transport wordt als een dienst gezien met geïntegreerde services, waarbij de reiziger via één digitale interface zijn reis plant. De meeste, en wellicht alle ‘reiscomponenten’ zullen autonoom zijn, denkt Bulc.

Decarbonisatie

Belangrijk onderdeel van deze visie is ‘decarbonisatie’, oftewel een complete transitie naar elektrische of andere niet-vervuilende motoren in 2050. Het is de tweede grote fase in de ‘vision zero’ van Bulc: nul vervuiling. De vervoerssector is momenteel de op een na grootste vervuiler in Europa, aldus Bulc. Ze realiseert zich terdege dat deze transitie niet zonder slag of stoot zal plaatsvinden. “We hebben een sterk ecosysteem nodig anders gaat het niet lukken, innovatie floreert pas bij voldoende investeringen.”

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Failliet Wegman blijft voorlopig Groene Hart Hopper rijden

Failliet Wegman blijft voorlopig Groene Hart Hopper rijden

http://www.taxipro.nl/feed/

Het onlangs failliet verklaarde taxibedrijf Wegman gaat tot 1 mei door met het vervoer voor de Groene Hart Hopper. Dat heeft de opdrachtgever vernomen van de curator, die bezig is de mogelijkheden voor een doorstart te verkennen. Intussen heeft FNV Taxi alle opdrachtgevers van Wegman gevraagd om de belangen van de werknemers niet uit het oog te verliezen.

Zodra bekend werd dat Wegman in problemen verkeerde, ontstond er onrust over de voortzetting van met name het Groene Hart Hopper-vervoer. Heel vreemd is dat niet, want Wegman is de derde vervoerder in betrekkelijk korte tijd die deze opdracht voor zijn rekening neemt. In 2016 werd Munckhof eerst in gebreke gesteld en vervolgens ingeruild voor De Vier Gewesten. Maar in 2017 kwam ook deze samenwerking tot een eind, waarna Wegman het overnam.

Duidelijkheid korte termijn

Dat dit bedrijf eerst surseance van betaling heeft aangevraagd en vervolgens failliet werd verklaard, heeft onder gebruiker van de Groene Hart Hopper dan ook voor heel wat onrust gezorgd. Met de toezegging dat Wegman dit vervoer zoals het er nu uitziet tot 1 mei blijft rijden, heeft de curator in elk geval voor de korte termijn duidelijkheid gegeven. Intussen wordt bekeken wat de mogelijkheden voor een doorstart van het taxibedrijf zijn. Bij het bekend worden van het faillissement werd ook duidelijk dat Wegman al zijn opdrachten vooralsnog blijft uitvoeren, zodat het vervoer van kwetsbare doelgroepen niet in het gedrang komt.

Behoud van baan en loon

FNV Taxi heeft intussen ook aan de bel getrokken bij de curator, maar die kan geen garanties geven dat de honderden chauffeurs en andere werknemers bij een doorstart aan boord blijven. In een brief aan de diverse opdrachtgevers van Wegman roept de vakbond ertoe op om afspraken te maken over het behoud van baan, arbeidsvoorwaarden, loon en aanverwante zaken. De vakbond wil dat de opdrachtgevers daarover duidelijke eisen stellen aan de partij die de doorstart van het vervoer gaat verrichten. Deze moet als het aan FNV ligt bijvoorbeeld één op één het betrokken personeel overnemen.

Lees ook: Taxi Wegman failliet

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Toch onderzoek naar klanttevredenheid Regiotaxi Holland Rijnland

Toch onderzoek naar klanttevredenheid Regiotaxi Holland Rijnland

http://www.taxipro.nl/feed/

Hoewel de Regiotaxi Holland Rijnland prima presteert op het gebied van punctualiteit, komt er toch een onderzoek naar de tevredenheid onder gebruikers van dit vervoer. Het is namelijk niet zeker of alle klachten die spelen ook formeel worden ingediend, aldus de opdrachtgever. Het klanttevredenheidsonderzoek moet daar duidelijkheid in scheppen.

De Regiotaxi Holland Rijnland wordt gereden door zes franchisenemers van De Vier Gewesten. Dat gebeurt in opdracht van Holland Rijnland, een samenwerkingsverband van dertien gemeenten op het gebied van onder meer doelgroepenvervoer. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de stiptheid van dat vervoer: 95 procent moet op tijd rijden, ruim boven de gangbare norm van 92 procent.

DVG houdt alles middels GPS-systemen in de gaten en kan waar nodig ingrijpen of bijsturen. Dat blijkt goed te werken: slechts 4 procent van de ritten verloopt niet volgens de planning. In 2018 werden er 334.000 ritten gereden. In 187 gevallen werd er geklaagd en dat is verhoudingsgewijs erg laag, erkent ook bestuurslid Arno van Kempen van het samenwerkingsverband.

Langer wachten extra vervelend

“Ondanks dat hoor ik toch net te vaak dat het níet goed gaat, ook al blijkt dat niet uit die cijfers. De klanten van de regiotaxi vormen een specifieke, soms kwetsbare, doelgroep. Voor hen is langer wachten op een taxi extra vervelend”, zegt Van Kempen op de site van Holland Rijnland.

Gebruikers kunnen op verschillende manieren klachten indienen, legt Mark Weinholt van DVG uit. “Zo deelt de vervoerder op verzoek van Holland Rijnland reactiekaarten uit, staat op het taxipasje een verwijzing en kunnen klanten terecht op de website. Daarnaast is er een klankbordgroep die gesprekken voert met de vervoerder om de oorzaken van klachten te achterhalen.”

Meer duidelijkheid

Toch bestaat het vermoeden dat de formele klachten niet het hele verhaal vertellen. Van Kempen wil de drempel voor mensen die echt iets te klagen hebben zo laag mogelijk maken. “Wat drempelverlagend kan werken, is dat we op verschillende locaties, bij gemeenten of wmo-afdelingen, de mogelijkheid bieden om klachten in te dienen. Ik hoop in ieder geval dat het geplande klanttevredenheidsonderzoek meer duidelijkheid brengt en dat we daarmee de taxi-dienstverlening nog verder kunnen verbeteren.”

Het klanttevredenheidsonderzoek wordt nog voor de zomer door een externe, onafhankelijke partij uitgevoerd. De conclusies uit dit onderzoek worden na de zomer verwacht.

Op tijd reserveren en klaarstaan

Weinholt geeft nog aan dat verbeteringen in het vervoer nooit uitgesloten zijn. Daarnaast helpt het als de gebruikers een paar richtlijnen hanteren. Het gaat dan om op het op tijd reserveren van en klaarstaan voor de rit, maar ook bereikbaar zijn voor de vervoerder als er een rit is gereserveerd. En mensen dienen ook rekening te houden met de mogelijkheid dat er wordt omgereden of dat er vertragingen ontstaan door omstandigheden in het verkeer.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico