Honderd taxichauffeurs zijn taxipas kwijt wegens strafblad

Honderd taxichauffeurs zijn taxipas kwijt wegens strafblad

http://www.taxipro.nl/feed/

Bij in totaal 115 taxichauffeurs is dit jaar de chauffeurskaart ingetrokken omdat ze ernstige delicten hebben gepleegd. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de continue screening van taxichauffeurs. In de periode van januari 2013 tot en met oktober 2013 heeft de dienst Justis (Justitie) maar liefst 3.594 meldingen over nieuwe justitiële gegevens van taxichauffeurs ontvangen. Daarvan waren er 264 ernstig genoeg om ILT te waarschuwen met een ‘signaalbrief’. Vervolgens is door Kiwa 115 keer de chauffeurskaart ingetrokken, omdat de chauffeur geen nieuwe VOG kon overleggen.

In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) en Kiwa is gekozen voor continue screening, omdat hiermee de integriteit en veiligheid binnen branche verhoogd wordt. Taxichauffeurs die ernstige delicten hebben gepleegd kunnen door deze systematiek niet meer als taxichauffeur aan het werk blijven.

Taxibranche

De taxibranche is de eerste branche waarin Justis de continue screening heeft ingevoerd. Om deze vorm van screenen beheerst in te voeren, is Justis in juli 2011 gestart met continue screening van een beperkte groep taxichauffeurs. Vanaf maart 2013 worden alle taxichauffeurs die in het bezit zijn van de chauffeurskaart continu gescreend. Dat zijn er nu bijna 59.000.

Goede invoering van continue screening vereist dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet duidelijk zijn wie continu gescreend moeten worden. Er moet dus een actueel en betrouwbaar bestand van medewerkers zijn. Verder moet duidelijk zijn wie de signaalbrieven ontvangt. Deze partij moet kunnen handelen na een signaalbrief door, bijvoorbeeld, een nieuwe VOG te eisen. Tot slot moet de VOG een wettelijk vereiste zijn, zodat iemand zonder die VOG geweerd kan worden uit een bepaalde beroepsgroep.

Strafblad

Continue screening wil zeggen dat Justis het hele uittreksel justitiële documentatie (‘het strafblad’) van een werknemer opnieuw beoordeelt zodra nieuwe justitiële gegevens over hem of haar bekend worden. Als de werknemer met die nieuwe gegevens op het strafblad volgens Justis waarschijnlijk geen VOG krijgt, gaat er een zogenaamde signaalbrief naar de wettelijk toezichthoudende instantie.

In verband met de privacy van de medewerker bevat die signaalbrief geen uitleg over het strafbare feit zelf. De toezichthoudende instantie verzoekt de medewerker vervolgens een nieuwe VOG aan te vragen. Als de medewerker geen nieuwe VOG kan overleggen, mag deze niet meer in de betreffende branche werken. Dat is dus bij 115 taxichauffeurs dit jaar het geval geweest. Voorheen was het zo dat pas bij het verlopen van de 5-jaarlijkse chauffeurspas een verlenging geweigerd kan worden als iemand geen VOG kan overleggen.

Lees ook: Intrekken Chauffeurspas Taxi mogelijk zonder veroordeling

Bart Pals

Powered by WPeMatico

GreenCab dient facturen in voor vaststelling subsidie, maar zonder accountantsverklaring

GreenCab dient facturen in voor vaststelling subsidie, maar zonder accountantsverklaring

http://www.taxipro.nl/feed/

GreenCab is er niet in geslaagd om een accountantsverklaring aan te leveren aan AgentschapNL. Hierin moet het voormalige elektrische taxibedrijf de uitgaven verantwoorden die zijn gedaan met de in totaal 1,6 miljoen euro ontvangen subsidie-voorschot. Wel zijn er betaalde facturen ingediend en heeft de huidige directeur van Prestige GreenCab een vaststellingsverzoek ingediend bij AgentschapNL. Er loopt nu nog een zogenaamde hersteltermijn van 10 dagen. Als er vóór 13 december geen overzicht binnen is van de gemaakte kosten, dan zal AgentschapNL zelf het definitieve subsidiebedrag vaststellen. 

GreenCab moet aantonen dat alle overheidsgelden op de juiste wijze zijn besteed. Mocht het definitieve subsidiebedrag uiteindelijk lager zijn dan de uitgekeerde voorschotten, dan zal AgentschapNL het teveel betaalde geld proberen terug te halen. Probleem is alleen dat GreenCab inmiddels twee keer verkocht is en nu op naam staat van Kors van Roeler, de beruchtste katvanger van Nederland. Daar valt waarschijnlijk geen cent te halen.

Juridische afdeling

“Mocht er binnen 10 dagen alsnog een overzicht komen met accountantsverklaring, dan zullen we dat controleren”, vertelt Katrien Westendorp, woordvoerster AgentschapNL. Daarbij geldt hetzelfde als wanneer AgentschapNL zelf het eindbedrag vaststelt. “Mocht blijken dat er geld terugbetaald moet worden, gaat het naar onze juridische afdeling. Die zullen dat oppakken.”

Hoewel GreenCab-initiatiefnemer George Jansen verantwoordelijk was voor het bedrijf tijdens de periode waarin de voorschotten zijn uitbetaald, speelt hij volgens haar op dit moment officieel geen rol. “Onze correspondentie verloopt met Van Roeler. Hij is op dit moment verantwoordelijk voor het bedrijf.”

Gemaakte kosten

Wel is Jansen bezig geweest om de financiële stukken op orde te krijgen, vertelt de voormalige taxi-ondernemer. “Agentschap moet deze nu beoordelen en vaststellen. Volgens alle stukken die zijn verantwoord en ingediend zou er niets terugbetaald hoeven te worden”, zegt Jansen. “Alle gemaakte kosten in dit GreenCab project bedragen circa 2.5 miljoen euro. Het subsidiabele deel daarvan is 70% van de meerkosten ten opzichte van conventionele taxibusiness. Volgens de ingediende stukken is dat ruim € 1.600.000,-.”

Gezien het korte tijdsbestek is het Prestige GreenCab niet gelukt om een controle verklaring te overleggen, bekent Jansen. “Maar aangezien de ingeleverde financiële stukken een goed beeld geven van de kosten lijkt me dat AgentschapNL dit prima zelf kan vaststellen. Immers is het wel duidelijk dat het GreenCab project in volle omvang daadwerkelijk elektrische taxidiensten heeft verricht, zoals het oorspronkelijke projectplan van deze Proeftuin beoogde.”

Subsidie-methode

Het indienen van een begroting en het op naam zetten van 16 elektrische auto’s, was voldoende om de 1,6 miljoen euro aan subsidie te ontvangen. Pas geruime tijd later wordt door AgentschapNL bekeken of het overheidsgeld op juiste wijze is besteed. De kwestie is voor AgentschapNL geen directe aanleiding om de methode van subsidie-voorschotten en verantwoording achteraf aan te passen. “Dat gebeurt volgens de wettelijke kaders die door het ministerie en Tweede Kamer zijn vastgesteld”, vindt Westendorp.

Bart Pals

Lees ook: GreenCab moet de 1,6 miljoen subsidie vóór 30 november verantwoorden

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Rijschool biedt taxi-opleiding voor taxipas nu landelijk aan

Rijschool biedt taxi-opleiding voor taxipas nu landelijk aan

http://www.taxipro.nl/feed/

De grootste rijschool van Nederland biedt voortaan de taxi-opleiding aan met landelijke dekking. WOLF rijbewijsshop heeft ruim 100 instructeurs in loondienst door heel Nederland, die kandidaten binnen zes weken opleiden voor de Chauffeurskaart BCT. Taxibedrijven krijgen nu tijdelijk € 100,- korting op de WOLF taxi opleiding en betalen daardoor € 699,-. Hiervoor ontvangt de kandidaat het WOLF Taxi Totaalpakket. Dat bestaat uit vier praktijklessen, een theorieboek, oefencode voor internet training, CBR-theorie-examen en een CBR-praktijkexamen.

“Onze kandidaten volgen een speciaal traject dat voor hen is samengesteld. Hierbij kan hij thuis in eigen tijd leren onder begeleiding van een coach”, vertelt Raymond Wolf, directeur WOLF rijbewijsshop.

Taxi-opleiding

De taxi-opleiding wordt verzorgd door gekwalificeerde en ervaren instructeurs. Wolf: “Wij geven taxi-opleidingen door heel Nederland. Daardoor kunnen wij de speciale dagopleiding altijd in de buurt aanbieden. Voor de theorie bieden wij een unieke mogelijkheid om thuis te studeren. Bovendien is er ook altijd de mogelijkheid om een examen in de buurt te doen.”

Het WOLF Taxi Totaalpakket bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Als een kandidaat beide onderdelen gehaald heeft bij het CBR, dan is hij in het bezit van het Chauffeursdiploma. Daarmee kan hij zijn Chauffeurskaart BCT aanvragen. Voordat de kandidaat op examen gaat, vinden er vier praktijklessen plaats. “Tijdens deze vier lessen wordt er uitgebreid op het examen ingegaan, zodat de kandidaat precies weet wat hij kan verwachten”, vertelt Wolf.

Examengarantie

“Wij hebben veel vertrouwen in de kwaliteit van onze opleiding. Daarom bieden wij examengarantie op het theorie-examen”, zegt Wolf. “Als een kandidaat de theorieopleiding en vier bijbehorende proefexamens achter elkaar in één sessie heeft gehaald, dan weten wij zeker dat hij slaagt voor zijn theorie-examen. Zo niet, betalen wij het herexamen bij het CBR.”

Bekijk een video over het CBR-praktijkexamen voor de taxi:

Bart Pals

Powered by WPeMatico

KNV plaatst kanttekeningen bij Wet Werk en Zekerheid

KNV plaatst kanttekeningen bij Wet Werk en Zekerheid

http://www.taxipro.nl/feed/

Minister van Sociale Zaken Asscher stuurde vrijdag de nieuwe Wet Werk en Zekerheid naar de Kamer. Verschillende organisaties aan werkgeverszijde zijn tevreden met de nieuwe wetgeving die naar hun mening het ontslagrecht versoepelt en de arbeidsmarkt waar nodig flexibiliseert. Voor de vervoerswereld bevat de nieuwe wet echter nog wat open einden, zegt brancheorganisatie KNV.

“Wie de meegestuurde adviezen van de Raad van State doorneemt, kan tot de conclusie komen dat deze open eindjes in het voordeel van de vervoerssector uitgelegd gaan worden. Dit is echter nog geen uitgemaakte zaak. Na de behandeling van de wet in de Tweede Kamer wordt hierover meer duidelijk”, zegt KNV-woordvoer Hilbert Michel.

Transitievergoedingen

In geval van arbeidsovereenkomsten van in totaal 2 jaar of langer dient een werkgever een transitievergoeding te betalen. Dit is ook het geval wanneer een onderneming een vervoerscontract verliest en als gevolg daarvan een collectieve ontslagprocedure moet starten.

Michel: “Tot dusverre lukte het vaak om een dergelijk traject af te wikkelen zonder dat er een ontslagvergoeding aan te pas komt. In de toekomst moet een ondernemer bij noodzakelijke krimp rekening houden met een extra kostenpost. Afhankelijk van de omvang hiervan zullen sommige bedrijven een dergelijke last niet kunnen dragen waardoor een gang naar de rechter noodzakelijk zal zijn om lagere vergoedingen te bewerkstelligen.”

Opvolgend werkgeverschap

De bepaling dat bij opvolgend werkgeverschap geen transitievergoeding hoeft te worden betaald kan mogelijk een pleister op de wonde zijn. “Het is dan echter wel noodzakelijk dat dit breed geïnterpreteerd mag worden, bijvoorbeeld op zo’n manier dat het personeel van verliezer van een concessie wordt overgenomen door de nieuwe concessiehouder, zonder dat de oude werkgever een transitievergoeding hoeft te betalen”, vindt Michel.

Echter, niet ieder personeelslid kan (om uiteenlopende redenen) mee naar de nieuwe concessiehouder. Voor werkgevers in het beroepspersonenvervoer kan het verliezen van een concessie daarmee dubbel pijnlijk zijn.

Bedrijfseconomische situatie

Het transitievergoedingensysteem lijkt uniform, maar er zijn echter redenen om mogelijk af te wijken, bijvoorbeeld in geval van een slechte bedrijfseconomische situatie van een bedrijf. Ook kan een werknemer bovenop de transitievergoeding een additionele vergoeding claimen.

“De kans is redelijk groot dat hierdoor – en tegenstelling tot wat wordt beoogd – het aantal gerechtelijke procedures zal toenemen”, verwacht Michel. “Dergelijke procedures kunnen lang duren. Het is dus echt maar de vraag of de uitkomst van de algemene rekensom – een gemiddeld ontslag is sneller en goedkoper – voor een individueel bedrijf wel geldt.”

Vast contract

Doordat de ketenbepaling aangepast wordt ontstaat er al na twee jaar een contract voor onbepaalde tijd. Samen met de bepaling dat na 2 jaar of langer een transitievergoeding is verschuldigd bij uitdiensttreding, kan dit ertoe leiden dat werknemers juist helemaal geen vast contract meer krijgen.

De juridische afdeling van KNV acht het niet ondenkbaar dat werkgevers naar creatieve oplossingen gaan zoeken, zoals bijvoorbeeld de volgende: een werknemer krijgt eerst een contract voor de duur van een jaar, gevolgd door een contract voor bepaalde tijd met de lengte van een jaar min één dag. Na afloop van dat tweede contract volgt geen nieuwe overeenkomst meer.

Vervoerscontract

Michel: “Daarmee voorkomt de werkgever dat een transitievergoeding verschuldigd is, en wordt tevens het ontstaan van een contract voor onbepaalde tijd tegengegaan. Aangezien gemiddeld genomen vervoerscontracten langer dan twee jaren duren, is het niet ondenkbaar dat er carrousels ontstaan waarbij geschoven wordt met personeel.”

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Prijs-uitreiking van FNV’s ‘Taxichauffeur van het Jaar 2013′

Prijs-uitreiking van FNV’s ‘Taxichauffeur van het Jaar 2013′

http://www.taxipro.nl/feed/

VIDEO – Bram van Doorn is door FNV Taxi verkozen tot taxichauffeur van het jaar 2013. Hij kreeg de prijs uitgereikt op 30 november door Ton Heerts op de start van de FNV-campagne ‘Koopkracht en echte Banen’. Van Doorn is werkzaam bij Brookhuis Personenvervoer BV in Oldenzaal.

De taxichauffeur van het jaar wordt op meerdere vakbekwaamheden beoordeeld, zoals Rijvaardigheid, Veilig Vervoer, Klantvriendelijkheid, Stiptheid, Collegialiteit, Betrouwbaarheid, Betrokkenheid, Deskundigheid en Flexibiliteit.

Bekijk de video van de prijs-uitreiking:

Lees ook: Taxichauffeur van het jaar 2013′ werkt bij Brookhuis

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Lokaal keurmerk-controle Rotterdam levert 40 boetes op

Lokaal keurmerk-controle Rotterdam levert 40 boetes op

http://www.taxipro.nl/feed/

De gemeente Rotterdam heeft afgelopen weekend opnieuw een controle gehouden op het lokale RTX-keurmerk. Dat is verplicht om op de standplaatsen te mogen staan. Hierbij zijn veertig overtredingen geconstateerd. Eén chauffeur werd aangehouden wegens agressief gedrag. De controle in de nacht van vrijdag op zaterdag werd door stadswachten, politie, Inspectie Leefomgeving en Transport, Belastingdienst en de lokale taxibranche uitgevoerd op standplaatsen in het centrum van Rotterdam.

De controles moeten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de branche. Er was tijdens deze nachtelijke actie niet alleen sprake van een taxicontrole, ook werd ingezet op voorlichting en uitleg van de nieuwe taxiregels. “De taxibranche pakt dit zelf actief op en spreekt tijdens de controle met veel chauffeurs”, meldt de gemeente Rotterdam.

Boete

Bij de meeste chauffeurs was alles in orde, maar in 34 gevallen stond een taxi zonder RTX-vergunning op een keurmerkstandplaats. De chauffeurs werden daarvoor door stadswachten beboet. De politie legde eenmaal een boete op van 850 euro omdat een chauffeur geen geijkte taximeter had.

Verder werd een taxichauffeur door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar huis gestuurd omdat hij al te lang achter het stuur zat, een ander reed met een verlopen taxipas. De ILT heeft nog twee zaken in onderzoek. De Belastingdienst sprak tientallen taxichauffeurs en doet nader onderzoek in een aantal gevallen.

Taxichauffeurs

De meeste taxichauffeurs zijn volgens de gemeente blij met de controles van stadswachten, politie en andere diensten. De lokale brancheorganisatie was ook actief tijdens de actie met een serviceteam. Deze samenwerking heeft een positief effect en draagt bij aan de verbetering taxibranche in de stad.

Lees ook: Rotterdam verwacht ruim 1200 taxichauffeurs bij 8 TTO’s

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Komst regiecentrales zorgt voor grote verandering taxisector

Komst regiecentrales zorgt voor grote verandering taxisector

http://www.taxipro.nl/feed/

De toekomst van de taxibranche staat voor een grote verandering. Gemeenten en provincie kijken met steeds grotere interesse naar het opzetten van een regiecentrale. Hierbij wordt de regie losgekoppeld van de uitvoering. De centrale neemt niet alleen ritten in het contractvervoer aan, maar zorgt ook voor de planning en dispatching. Taxi-ondernemers hoeven alleen nog maar een taxi met chauffeur beschikbaar te stellen en kilometers te produceren. Dat bleek tijdens de Kpvv-bijeenkomst ‘Naar goed en betaalbaar collectief vervoer’ in stadion De Galgenwaard in Utrecht.

Zo is de provincie Flevoland bezig met het opzetten van zo’n regiecentrale, in navolging van Zeeland. Barry Rijnbeek van de provincie Flevoland gaf een presentatie. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de vorm waarin zo’n centrale er moet komen, geeft het volgens hem een hoop voordelen.

Stijgende kosten

Overheden hebben te maken met stijgende kosten van contractvervoer door een hoger volume, maar tegelijkertijd met minder budget. Volgens Rijnbeek kan er met zo’n regiecentrale efficiënter gewerkt worden.

Verschillende contractvormen zouden qua planning gecombineerd kunnen worden, zoals awbz-vervoer, leerlingenvervoer en regiotaxi, wat leidt tot een hogere bezettingsgraad. Ook zou zo’n regiecentrale er volgens hem voor kunnen zorgen dat mensen eerder naar het openbaar vervoer verwezen worden. Of dat de centrale mensen vraagt of ze ook iets eerder of later willen gaan, zodat er meer gecombineerd kan worden.

Efficiënt plannen

Overigens is er nog veel onzeker in hoeverre er daardoor überhaupt besparingen gerealiseerd kunnen worden. Taxibedrijven zijn immers meester in het zo efficiënt mogelijk plannen van ritten; dat is voor hen de enige manier om nog een beetje geld te verdienen. Maar dat het kansen biedt, daar lijken diverse partijen wel van overtuigd.

Wel is de praktische uitvoerbaarheid van het combineren van doelgroepen in het  contractvervoer vaak lastig. De vraag is in hoeverre er daardoor een hogere bezettingsgraad gerealiseerd kan worden. Zo kunnen leerlingen in het leerlingenvervoer, die bijvoorbeeld last hebben van autisme, niet zomaar gecombineerd worden met een verstandelijk gehandicapte in de Regiotaxi. Het vereist nauwkeurige indicatie van individuele passagiers om te bekijken wie met welke doelgroep gecombineerd kan worden.

Regiecentrale

Op de vraag wat de huidige bezettingsgraad in het Flevolandse contractvervoer is en wat de provincie hoopt te bereiken door het opzetten van een regiecentrale, daar had Rijnbeek nog geen antwoord op. „Dat zijn we nog aan het onderzoeken”, vertelt hij. Maar volgens hem had onderzoek al wel uitgewezen dat een regiecentrale een goede manier is om de budgetten in het contractvervoer beheersbaar te houden.

Het lijkt op papier makkelijk besparen, maar het verdient toch eerst nader onderzoek voordat een dergelijk ingrijpende beslissing tot een provinciale regiecentrale genomen wordt. En de beslissing om voor een regiecentrale te kiezen moet pas achteraf genomen worden, niet al tijdens het onderzoek. Want het zou zomaar kunnen dat de kosten voor overhead op lange termijn alleen maar hoger worden door een regiecentrale. Taxibedrijven rekenen immers bijna niets voor hun overhead. Vrijwel alle kosten worden gemaakt in de auto.

Aanbesteding

Iets dat waarschijnlijk meespeelt voor de overheid om met grote interesse naar regiecentrales te kijken, is dat er door het gescheiden aanbesteden van de regiecentrale en het vervoer makkelijker bijgestuurd kan worden op volume. Nu is het zo dat één partij inschrijft voor zowel regie als vervoer voor een lange periode. Als de overheid dan maatregelen doorvoert om het volume te beperken, zoals een strenge indicatie of opeens een maximaal aantal reiskilometers, dan komt de vervoerder in de problemen. Hij heeft immers een prijs berekend op basis van het te verwachten volume.

Er komen dan verschillende looptijden voor aanbestedingen bij vervoer en regie. De regiecentrale wordt bijvoorbeeld voor acht jaar aanbesteed. Die zal dan het vervoer met korte contracten aanbesteden, verwacht Rijnbeek. Bijvoorbeeld voor 1 of 2 jaar. Mocht de omvang dan fors verminderen, is er geen contract waar de overheid zich als opdrachtgever aan dient te houden. Er is immers alweer een nieuwe aanbesteding voor het vervoer met minder verwacht volume.

Private sector

Of de regiecentrale danwel aanbesteed wordt voor de private sector of dat Flevoland dat in eigen beheer wilt houden, daar is de provincie nog niet over uit. Hubert Andela van KNV Taxi heeft daar al wel zijn ideeën over.

„Als de overheid dat soort zaken zelf regelt, zie je vaak dat het na een paar jaar een slapende bende wordt. Alle efficiencyvoordelen die je in het begin zou kunnen realiseren, raak je dan kwijt. Ik kan me voorstellen dat in sommige gevallen een regiecentrale voordelen biedt, maar laat dat dan alsjeblieft over aan de bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. En die ook competitief moeten blijven om de opdracht te behouden.”

Contractvervoer

Dat het overheden eraan gelegen is om iets te veranderen aan het huidige contractvervoer, werd duidelijk tijdens de presentatie van Marco Berloth over het haalbaarheidsonderzoek Kleinschalig Vraagafhankelijk Vervoer in de Regio Twente.

Deze regio van 14 gemeenten en 623.000 inwoners is per jaar 20 miljoen euro kwijt aan regulier openbaar vervoer. Terwijl de kosten voor het awbz-, leerlingen-, en wmo-vervoer maar liefst 34 miljoen euro bedragen. Daar valt dus best te beknibbelen, is de verwachting.

Eisen aan uitvoering

„Iedere regeling heeft zijn eigen financiële systemen en eisen aan de uitvoering. Daarin schieten we soms te ver door. Want waarom worden er bij het regiotaxi-vervoer andere eisen gesteld aan veiligheid dan bij het awbz-vervoer? „ vraagt Berloth zich af. „Het gaat vaak om dezelfde personen.”

Een ander voordeel van de vele vormen van contractvervoer onderbrengen in één systeem, is dat er maar één aanbesteding is met bijvoorbeeld 14 percelen. „Nu hebben we 14 gemeentes die in totaal maar liefst 60 keer aanbesteden in vijf jaar”, weet Berloth. „Iedere aanbesteding kost minimaal 50.000 euro. Het gaat dus om vele miljoenen. We kunnen dan beter één regiecentrale aanbesteden, die vervolgens twee aanbestedingen doet van elk zeven percelen.”

Kosten

Overigens bleek tijdens het congres, waar vooral gemeente-ambtenaren aanwezig waren, dat financiën de belangrijkste drijfveer is voor vernieuwing van de markt. Kwaliteit komt daarbij op de tweede plaats. De vraag van Andela aan de aanwezigen in hoeverre zij het erg vinden dat de kwaliteit daalt doordat taxibedrijven alleen nog maar met onervaren mensen werken vanwege de kosten, kwam dan ook geen duidelijk antwoord.

„Ik mag als opdrachtgever er toch vanuit gaan dat TX-Keur en de controles van Sociaal Fonds Taxi  zorgen voor de juiste kwaliteit. Anders moet de branche dat zelf aanpakken”, klonk het in de zaal. Overigens had deze opdrachtgever daar wel een punt.

Bezuinigingen

Ondertussen is het perspectief van zowel vervoerders als opdrachtgevers niet goed. Zij zitten beiden in een verstikkende omhelzing. Taxibedrijven kúnnen vrijwel niet meer goedkoper, terwijl gemeenten de bezuinigingen wel op hun bordje leggen. Uiteindelijk hebben opdrachtgevers er ook niets aan als de vervoerder flink op de uitvoering gaat knijpen door een te lage inschrijving.

„Maar uiteindelijk gaat het allemaal om geld”, zegt een andere opdrachtgever. „Iedereen wil een perfecte wereld, maar dat kan niet. Hoge eisen stellen aan vervoer is onbetaalbaar. Wij als opdrachtgever willen vooral weten hoe het nóg goedkoper kan. En als een regiecentrale daarop het antwoord is, dan doen we dat.”

Bart Pals

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Taxi Luttikhuis uit Losser neemt Taxi Almelo over

Taxi Luttikhuis uit Losser neemt Taxi Almelo over

http://www.taxipro.nl/feed/

Taxi Luttikhuis uit Losser heeft Taxi Almelo overgenomen. Taxi Almelo blijft als zelfstandig bedrijf opereren en onder eigen naam, vertelt directeru Gerbert Luttikhuis. Reden van de overname is dat directeur Rikkert van Taxi Almelo na ruim 30 jaar een stapje terug wil doen. De overname heeft vooralsnog geen consequenties voor de in totaal 230 werknemers.

“Taxi Almelo is een gezond bedrijf dat zichzelf altijd staande heeft gehouden”, vertelt Luttikhuis tegen RTV Oost. Met de overname en de bijbehorende schaalvergroting staat het bedrijf sterker in grote aanbestedingen, zoals het leerlingenvervoer.

Uitbreiding

Luttikhuis zegt jarenlang conservatief financieel beleid te hebben gevoerd met zijn bedrijf en wil nu de kans grijpen om de voorliggende mogelijkheid tot uitbreiding te grijpen. Beide bedrijven werkten de afgelopen jaren al nauw samen. Het personeel is inmiddels ingelicht.

De taxi’s en bussen blijven onder de eigen naam doorrijden. In totaal heeft Taxi Luttikhuis nu 17 touringcars, ruim 150 taxi’s en taxibusjes, twee rouwauto’s en drie servicewagens.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Rijtest Mercedes-Benz Sprinter Combi Euro VI taxibus

Rijtest Mercedes-Benz Sprinter Combi Euro VI taxibus

http://www.taxipro.nl/feed/

Mercedes-Benz heeft onlangs de nieuwe Sprinter Combi gepresenteerd. Dit taxivoertuig voldoet als eerste bestelwagen ooit aan de Euro VI-emissienorm. Dat kan extra punten opleveren bij aanbestedingen. Bovendien is hij verder doorontwikkeld op het gebied van betrouwbaarheid, kwaliteit, veiligheid, flexibiliteit en rendement. Maar hoe bevalt hij in de praktijk? TaxiProTV testte het uit in een rolstoeluitvoering van de firma Tribus.

Bekijk het video-verslag:

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Jan van Nunen ontvangt erediploma van het IRU

Jan van Nunen ontvangt erediploma van het IRU

http://www.taxipro.nl/feed/

Jan van Nunen, directeur/eigenaar van Taxibedrijf Jan van Nunen BV uit Oisterwijk, is deze week geëerd door het IRU (International Road & Transport Union). Hij heeft het ere-certificaat ontvangen vanwege zijn lange loopbaan (>40 jaar). Hierbij heeft Van Nunen onder meer minimaal 1.000.000 veilige en comfortabele kilometers in de taxi afgelegd.

De aanvraag was ingediend door zijn zoon, Jan van Nunen Jr. “Als toekomstig eigenaar van dit bedrijf vond ik het een grote eer om deze aanvraag in te dienen bij het IRU”, vertelt Hij. “Ik was dan ook enorm trots om te horen dat deze aanvraag is goedgekeurd.”

IRU

Jaarlijks krijgen gemiddeld zo’n 20 chauffeurs in Nederland deze onderscheiding. De IRU is de wereldwijde branchevereniging voor bedrijven in het taxi- en busvervoer en transport.  De onderscheiding is bedoeld voor chauffeurs die:

  • tenminste 20 jaar als beroepschauffeur werkzaam zijn; in volle tevredenheid van de desbetreffende werkgevers
  • tenminste 5 jaar in dienst bij de huidige vervoersonderneming
  • minimaal 1.000.000 km gereden als beroepschauffeur in het nationale of internationale vervoer
  • de laatste 20 jaar geen ernstig verkeersongeval (met lichamelijk letsel) hebben veroorzaakt door eigen schuld
  • de laatste 5 jaar geen verkeersvoorschriften, douanebepalingen of administratieve voorschriften hebben overtreden

Bart Pals

Powered by WPeMatico