‘Controle-actie taxi’s Amsterdam vooral voor informatie’

‘Controle-actie taxi’s Amsterdam vooral voor informatie’

http://www.taxipro.nl/feed/

“We verleggen onze aandacht naar de snorders. We gaan ze opsporen en hun werk verstoren. Zo voorkomen we escalatie met de TTO-taxichauffeurs.” Arjan Spit van de gemeente Amsterdam spreekt zaterdagnacht de handhavers toe die bezig zijn met de grootschalige taxicontrole. Ze zijn zojuist weer terug binnen gekomen na een staking van enkele tientallen taxichauffeurs, die de controles beu zijn.

De 50 ambtenaren van dienst Stadstoezicht zijn enkele uren daarvoor bezig geweest met het controleren van TTO-taxi’s. De actie had twee doelstellingen: 1) Zoveel mogelijk informatie over de kwaliteit van de TTO’s verzamelen. 2) Signaleren, beboeten en verdrijven van niet-TTO’s en snorders.

Actie

“De bedoeling van vanavond is informatie verzamelen”, spreekt Fred Schara van Stadstoezicht, die de actie leidt, zijn collega’s toe. “Geef alleen een boete bij excessen of als een taxi niet is aangesloten bij een TTO. Als iemand wel is aangesloten, geven we alleen een waarschuwing.” Het is zaterdagavond 21:00 uur, de actie moet nog beginnen.

De 50 handhavers gaan bekijken of de TTO’s zich aan de regels houden. Ze gaan in tweetallen alle standplaatsen af om te controleren of het daknaambord klopt, of er een nummer op staat, de raamkaart (informatie chauffeur) en infokaart (informatie tarief en TTO) goed te zien zijn. Ook moeten er een taxameter en een bonprinter aanwezig zijn. Verder bekijken ze of de chauffeurs zich netjes gedragen op de standplaatsen en of het voertuig geen schade heeft. Alle bevindingen worden op een checklist geschreven.

Taxistandplaats

Taxi’s die gecontroleerd zijn, krijgen een groene sticker. Zo wordt voorkomen dat één taxi meerdere controles krijgt. Verder heeft de gemeente enkele sleepwagens ter beschikking voor personenauto’s (geen taxi’s) die toch op taxistandplaatsen geparkeerd staan. Die worden meteen weggesleept, zodat de taxistandplaats beschikbaar blijft voor TTO-taxi’s. Het is de bedoeling dat er later in de avond wordt opgetreden tegen snorders.

“Er is nog veel verschil in kwaliteit tussen de TTO’s”, vertelt Fred Schara van Stadstoezicht, die de actie leidt. “Sommige hebben nog niet zo’n goede grip op hun chauffeurs. Door te inventariseren welke TTO’s nog problemen hebben, kunnen we de TTO-besturen aanspreken in plaats van de individuele chauffeurs. Het is de bedoeling dat de TTO’s dan zelf optreden tegen chauffeurs die slechte kwaliteit leveren.”

De handhavers gaan fanatiek aan de slag. De meeste taxichauffeurs ondergaan gelaten de controles. “Zijn jullie er nou alweer”, merken enkele op. Maar ondertussen rommelt het wel, zo blijkt achteraf. Een groepje taxichauffeurs is de controle beu en gaat protesteren op de Herengracht. Daar probeert Schara de taxichauffeurs duidelijk te maken dat de handhavingsactie er vooral op gericht is informatie te verzamelen.

Regels

Uit de anderhalf uur durende actie blijkt dat de meeste TTO-chauffeurs op de standplaatsen zich uitstekend aan de regels houden. De geüniformeerde handhavers controleren 245 taxi’s op de genoemde punten. Bij slechts 9 taxi’s worden tekortkomingen geconstateerd. Hiervoor worden waarschuwingen gegeven.

Maar zodra een mystery guest daadwerkelijk een ritje met een taxi uitvoert, ontstaat een heel ander beeld. Van de 21 gemaakte taxiritten, zijn er slechts een schamele 5 in orde. Bij de overige 16 leveren de chauffeurs niet de gewenste kwaliteit. Er is sprake ritweigering, gevaarlijk gedrag, geen wisselgeld, taxameter niet aan willen doen en dat soort zaken.

Mystery guests

“De controles met mystery guests van de TTO-chauffeurs geven aan dat er nog veel werk aan de winkel is voor de TTO’s”, meldt de gemeente Amsterdam. “De geüniformeerde controles leveren een minder resultaat op dan de incognito controles. Deze laatste zijn veel effectiever.”

De overige resultaten van de actie zijn dat een Rotterdamse taxichauffeur een boete heeft gekregen voor het bedienen van de Amsterdamse opstapmarkt. Dat is alleen toegestaan voor Amsterdamse TTO’s. En er is één snorder beboet voor het aanbieden van diensten in de openbare ruimte.

Schorsingen

Dat de actie gericht was op informatieverzameling, daar hebben de actievoerende chauffeurs een heel andere mening over. “We zijn de controles spuugzat. Voor ieder wissewasje krijgen we een boete. En de TTO-besturen doen er helemaal niets aan. Sterker nog; ze delen schorsingen uit aan ons.”

Opvallend is dat de niet-bij-een-tto-aangesloten taxi’s zo goed als verdwenen zijn uit het centrum van Amsterdam. 99% van de taxi’s, zowel op de standplaatsen als rondrijdend, heeft een TTO-daklicht. “De taxi’s van buiten Amsterdam zijn vrijwel helemaal verdwenen”, bevestigt Schara tijdens de actie. “Nu is het zaak om de kwaliteit van de TTO’s in de gaten te houden.”

Bart Pals

Lees ook: Actie Amsterdamse TTO-taxichauffeurs tegen strenge controles (video’s)

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Actie Amsterdamse TTO-taxichauffeurs tegen strenge controles (video’s)

Actie Amsterdamse TTO-taxichauffeurs tegen strenge controles (video’s)

http://www.taxipro.nl/feed/

Enkele tientallen Amsterdamse TTO-taxichauffeurs hebben zaterdagavond gestaakt uit protest tegen de vele controles van de gemeente Amsterdam op TTO-taxi’s. Ze hebben van 12 tot 01:00 uur een actie gehouden op de Herengracht, vlak naast de ambtswoning van burgemeester Van der Laan. Ze eisen een vermindering van de controles, lagere boetes en hardere aanpak van snorders.

De druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen was een actie van de gemeente afgelopen zaterdagnacht om te inventariseren in hoeverre de TTO-taxi’s zich aan de regels houden. Aan de actie namen zo’n 40 TTO-chauffeurs deel. In totaal zijn er zo’n 3.000 taxchauffeurs aangesloten bij de 13 Toegelaten Taxi Organisatie’s (TTO).

Lees maandag alles over deze actie op TaxiPro.nl. Bekijk alvast zes video’s van de actie, gemaakt door TaxiPro.nl.

Video 1/6

Video 2/6

Video 3/6

Video 4/6

Video 5/6

Video 6/6

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Provincie wil regie Regiotaxi Gelderland bij gemeenten leggen

Provincie wil regie Regiotaxi Gelderland bij gemeenten leggen

http://www.taxipro.nl/feed/

De regie op Regiotaxi Gelderland verschuift met ingang van 2016 van de provincie naar de regio’s. De provincie wil hiervoor nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met de Gelderse regio’s. In nauw overleg met de regio’s wordt gezocht naar een efficiënt regionaal vervoeraanbod voor speciale doelgroepen en de bereikbaarheid van lokale voorzieningen. De provincie blijft inhoudelijk en financieel betrokken.

Gedeputeerde Conny Bieze: “De samenwerking rond de regiotaxi is aan vernieuwing toe. Gemeenten krijgen meer bevoegdheden voor het doelgroepenvervoer, terwijl het aantal OV-reizigers afneemt. Het ligt niet langer voor de hand dat de provincie de regie voert over de regiotaxi als deze voor meer van 90 procent uit WMO-vervoer bestaat, waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn.”

Regiotaxi

De verschuiving van de regie over de regiotaxi sluit volgens haar aan bij recente ontwikkelingen. Gemeenten hebben te maken met een uitbreiding van hun taken voor speciale doelgroepen. Tegelijkertijd nemen de beschikbare middelen hiervoor af. Gemeenten hebben baat bij een efficiënte regionale samenwerking rond het doelgroepenvervoer (WMO, AWBZ, WsW).

Bieze: “De regio’s zijn het beste in staat om de bereikbaarheid van scholen, ziekenhuizen en instellingen te organiseren. Hier zijn slimme combinaties mogelijk met buurtbussen, vrijwilligersinitiatieven en servicelijnen.”

Wmo-vervoer

De regiotaxi is primair bedoeld voor het vervoer voor mensen met een beperking, het wmo-vervoer. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast is de regiotaxi een vangnet voor de OV-reiziger in gebieden waar geen lijndiensten beschikbaar zijn. De provincie is verantwoordelijk voor dit vervoer. Het aantal reizigers in de regiotaxi is de laatste jaren afgenomen tot minder dan 8 procent, waardoor de verantwoordelijkheid voor de regiotaxi vrijwel volledig naar de gemeenten is verschoven.

Het idee is om de planning van de taxiritten onder te brengen in regionale regiecentrales. De uitvoeringscapaciteit wordt apart gecontracteerd bij taxibedrijven. Regiecentrales kunnen het doelgroepenvervoer en het aanvullend openbaar vervoer op een efficiënte manier organiseren. De provincie blijft inhoudelijk en financieel betrokken bij de regiecentrales en zal toezien op de uitvoering van het OV-regiotaxivervoer.

Financiële bijdrage

De jaarlijkse provinciale bijdrage aan Regiotaxi Gelderland van 6 miloen euro blijft ook in de periode 2016-2018 gehandhaafd. Bieze: “De verschuiving van de regie over de regiotaxi naar de regio is geen bezuiniging, maar moet zorgen voor een efficiënte en effectieve organisatie van het doelgroepenvervoer voor de reiziger.”

Provinciale Staten en de gemeenteraden besluiten de komende maanden over de regievoering over de regiotaxi. Als deze hiermee instemmen worden naar verwachting eind 2014 de regionale samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Hiervoor moeten de regio’s een instantie in het leven roepen die bevoegd is voor het maken van afspraken met de provincie. In 2015 kan de regio vorm geven aan de invulling van het vervoeraanbod en het contracteren van marktpartijen.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

KNV Taxi en Menzis sluiten collectiviteits-overeenkomst

KNV Taxi en Menzis sluiten collectiviteits-overeenkomst

http://www.taxipro.nl/feed/

KNV Taxi en Zorgverzekeraar Menzis hebben een collectiviteits-overeenkomst gesloten. Het contract is woensdag ondertekend door Jan Zaaijer (KNV Taxi) en Renée Wilke (Menzis). Hierdoor hebben taxi-ondernemers die bij KNV zijn aangesloten korting op de zorgverzekering, voor zowel werkgevers als werknemers. Ook biedt Menzis specifieke dienstverlening die afgestemd is op de taxibranche, zoals ondersteuning van werkgevers die te maken hebben met werknemers met schulden.

KNV Taxi-leden en hun werknemers krijgen 8% korting op de basisverzekering en 10% korting op aanvullende verzekeringen. Ook biedt Menzis kortingen op individuele rijbewijskeuringen. Verder zijn de diensten van Menzis Werk Gezond gratis voor KNV-leden.

Werkgeversloket

“Zo hebben we één loket waarbij we aarbeidsgerelateerde vragen van taxi-ondernemers beantwoorden”, vertelt Martin Rog van Menzis. “Bijvoorbeeld veel werkgevers in de taxisector hebben te kampen met werknemers die met schuldproblematiek te kampen hebben. Daar kunnen we ze bij helpen.”

Menzis heeft via Sociaal Fonds Taxi ook een collectiviteit voor werknemers in de taxisector.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Valys-budget blijft ook volgend jaar maximaal 600 kilometer

Valys-budget blijft ook volgend jaar maximaal 600 kilometer

http://www.taxipro.nl/feed/

Mensen die gebruik maken van Valys-vervoer kunnen ook volgend jaar 600 kilometer reizen tegen verlaagd tarief. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) verhoogde het kilometerbudget eerder voor 2013, maar handhaaft de 600 kilometer nu ook voor 2014.  “Bovenregionaal vervoer van gehandicapten is voor de doelgroep heel belangrijk. Met de handhaving van de kilometers behouden zij hun reismogelijkheden’, aldus de bewindspersoon.

Van Rijn houdt het hoog persoonlijke kilometerbudget met 2250 kilometer ook gelijk.

Budget Valys

Met de maatregel wil de overheid ervoor zorgen dat het geld dat voor Valys-vervoer bestemd is, ook daadwerkelijk daaraan wordt besteed. Het totale budget bedraagt ongeveer 60 miljoen euro, maar met het vorige aantal van 450 kilometer per persoon beef er geld over.

Begin dit jaar pleitte de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-raad) al voor een verhoging van het kilometerbudget. Het aantal van 450 zou niet voldoende zijn. De uitspraak van de raad volgde op een verlaging van 300 kilometer ten opzichte van 2012. Toen was het pkb nog 750 kilometer.

Transvision

Per 1 januari 2014 wordt het Valys-vervoer gerealiseerd door vervoersregisseur Transvision in combinatie met de Zorgvervoercentrale Nederland en de Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

‘CO2-uitstoot speelt kleine rol in vervoersaanbestedingen’

‘CO2-uitstoot speelt kleine rol in vervoersaanbestedingen’

http://www.taxipro.nl/feed/

De overheid doet veel te weinig om de CO2-uitstoot in het leerlingen- en collectief vraagafhankelijk vervoer (contractvervoer) te verminderen. In 76 procent van de gevallen speelt CO2-reductie geen rol in de aanbestedingscriteria voor het contractvervoer. Dat blijkt uit onderzoek van CNG Net; exploitant van Groengas. “De richtlijnen van de overheid op gebied van duurzaam inkopen worden op deze manier in de praktijk niet volledig nageleefd. Mede als gevolg hiervan blijft Nederland achter in het behalen van Europese CO2-doelen”, vindt CNG Net.

Uit onderzoek van CNG Net naar klimaatbewust aanbesteden in het vraagafhankelijk en leerlingenvervoer (contractvervoer) blijkt dat van de 70 onderzochte aanbestedingen tussen 2011 en 2013, slechts in 17 gevallen harde eisen worden gesteld aan de CO2- uitstoot van voertuigen.

Concessie

“Het effectiefste criterium, een CO2-plafond dat beperkingen stelt aan de uitstoot gedurende de gehele concessie, wordt in geen enkele aanbesteding toegepast. Als er wel criteria zijn geformuleerd, dan zijn deze vaak indirect en hebben betrekking op de technische uitvoering van de concessie, bijvoorbeeld zuinig rijgedrag. Met voorbeeldig rijgedrag maak je echter een vervuilend voertuig niet schoon”, licht Jan Theo Hoefakker toe, projectmanager bij CNG Net.

Nederland loopt volgens hem nog ver achter bij de realisatie van Europese doelstellingen voor het terugbrengen van CO2-uitstoot. Hoefakker: “Met name de mobiliteitssector is hier debet aan. De Nederlandse overheid maakt te weinig gebruik van de invloed die ze op deze sector door aanbestedingen heeft om de CO2-uitstoot te reduceren.”

Contractvervoer

Het contractvervoer heeft een budget van 774 miljoen euro en is hiermee goed voor 64 procent van de totale taximarkt. “Gezien de uitstoot van CO2 in de vervoerssector en de omvang van het contractvervoer, ligt er hier voor de overheden een kans”, aldus Hoefakker.

Om invulling te geven aan het klimaatbeleid van de EU, heeft het Ministerie van Economische Zaken richtlijnen voor duurzaam inkopen opgesteld. Een deel van de duurzaamheidscriteria in deze richtlijnen heeft betrekking op reductie van CO2-uitstoot.

Valys

Uit het onderzoek van CNG Net blijkt dat deze richtlijnen vaak niet worden overgenomen in de aanbesteding van vervoersconcessies. Extra opvallend is, dat in de grootste contractvervoer concessie, die de rijksoverheid zelf aanbesteedt (Valys), in het geheel geen CO2-eisen zijn genoemd. “De richtlijn duurzaam inkopen lijkt niet serieus genomen te worden door de Rijksoverheid, als deze zelfs in eigen concessies wordt genegeerd”, aldus Hoefakker.

CNG Net helpt bedrijven, overheden en particulieren om schone mobiliteit mogelijk te maken. Het bedrijf realiseert dit door exploitatie van CNG-tankstations in Nederland. Op ruim 55 tankstations in Nederland van CNG Net kan CNG worden getankt. Groengas is een schone en goedkope brandstof die volledig CO2-neutraal is. CNG Net is een volle dochter van Ballast Nedam.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Nieuwe Mercedes-Benz C-klasse vol elektrische snufjes

Nieuwe Mercedes-Benz C-klasse vol elektrische snufjes

http://www.taxipro.nl/feed/

Mercedes-Benz komt met een compleet nieuwe C-Klasse. Het nieuwe model zit vol elektrische snufjes. Enkele vernieuwingen zijn een interieur met een attractieve, hoogwaardige ambiance, een touchpad en head-up display, het lichtste koetswerk in dit segment, een uitgebreide veiligheidsuitrusting, een nieuw wendbaar en comfortabel onderstel én GPS-gevoelige airconditioning.

Het interieurdesign van de nieuwe C-Klasse is modern en stijlvol. Tegelijkertijd ademt het interieur sportiviteit uit, aangevuld met vloeiende vormen en hoogwaardige materialen die tezamen een moderne, luxueuze ambiance bewerkstelligen.

Middenconsole

Tot de meest prominente stylingfeatures behoren een compleet nieuw ontworpen middenconsole, waarvan de progressieve lijnen zorgen voor een uitnodigend, open gevoel van ruimte, en een vrijstaand centraal scherm. Kwalitatief hoogwaardige materialen, het samenspel tussen organische oppervlakken en de precies getekende lijnen onderstrepen de nieuwe esthetiek en het stijlvolle karakter van de nieuwe C-Klasse.

De door Mercedes-Benz ontwikkelde innovatieve touchpad in de C-Klasse markeert eveneens een belangrijke evolutionaire stap voorwaarts. Net als op een smartphone kunnen alle hoofdfuncties eenvoudig door aanraking van het scherm worden bediend. De gebruiker ontvangt daarbij een duidelijke haptische feedback wanneer het oppervlak van het touchpad wordt beroerd.

Head-up display

Naast de informatie in het centrale scherm is ook het head-up display nieuw voor de C-Klasse. Net als in een jachtvliegtuig projecteert het systeem belangrijke informatie als een virtueel beeld direct in het blikveld van de bestuurder. Het beeld lijkt zo’n twee meter vóór de bestuurder boven de motorkap te zweven, en zorgt ervoor dat deze zijn ogen zo beter op de weg houdt en minder afgeleid wordt.

Het systeem biedt informatie over snelheid, snelheidslimieten, navigatie-instructies en berichten van DISTRONIC PLUS. Die informatie wordt weergegeven in een virtueel hoge-resolutie beeld dat de bestuurder op basis van zijn eigen voorkeuren kan instellen.

Gewicht

Minder gewicht met een uitstekende stijfheid en bijpassende handlingprestaties tot gevolg, gekoppeld aan optimale isolatie- en vibratiekarakteristieken en een hoge botsveiligheid; dat zijn de kenmerken die de nieuwe C-Klasse dankt aan zijn nieuwe aluminium hybride koetswerk, waarmee de auto koploper in lichtgewichtconstructie in zijn segment is.

Dankzij een intelligente en innovatieve lichtgewichtconstructie is de kale carrosserie met plaatdelen zo’n 70 kg lichter dan conventionele, uit staal vervaardigde constructies. De gehele auto is vergeleken met zijn voorganger zo’n 100 kg lichter. Deze gewichtsbesparing zorgt voor een aanzienlijk lager brandstofverbruik, waarmee een nieuwe maatstaf in deze klasse wordt gezet.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz heeft dit technologische hoogstandje hoofdzakelijk gerealiseerd dankzij een compleet nieuw ontwerp en veelvuldig gebruik van aluminium, onder hitte gevormde stalen delen en ultrasterke staalsoorten – een ongebruikelijke combinatie voor in grote serie geproduceerde modellen.

De ingenieurs hebben elk detail opnieuw ontworpen en niet alleen staal door aluminium vervangen, maar een concept toegepast dat voorbereid is op productie van grote series door het juiste materiaal op de juiste plek te gebruiken – de essentie van een intelligente lichtgewichtconstructie.

Crashveiligheid

Tegelijkertijd zijn de structuur en carrosserie ontworpen met het oog op een voorbeeldige crashveiligheid. De Limousine voldoet niet alleen aan alle huidige nationale veiligheidsnormen maar ook aan de nog strengere Mercedes-Benz-vereisten op basis van ‘Best Real Life Safety’. Dat betekent een zeer sterk veiligheidscompartiment voor de inzittenden dat hoofdzakelijk uit extra sterk en ultrasterk plaatstaal is gemaakt, speciaal ontwikkelde kreukelzones met geoptimaliseerde “wegen” waarlangs de krachten worden geleid voor de afvoer van de botsenergie aan de voor- en achterzijde, vervaardigd uit een aluminium hybride structuur en plaatdelen die nagenoeg geheel zijn opgetrokken uit aluminium.

De nieuwe C-Klasse toont zich lichtvoetig en wendbaar en staat borg voor maximaal rijplezier op bochtige wegen gecombineerd met een fantastisch rijcomfort. Een nieuw ontworpen 4-link vooras is met name verantwoordelijk voor die prestaties.

Schroefveren

De nieuwe C-Klasse Limousine wordt standaard voorzien van stalen schroefveren. Daarnaast is hij als eerste auto in zijn segment uit te rusten met een luchtvering (AIRMATIC) op de voor- en achteras. Dankzij elektronisch gestuurde, continu variabele demping zorgt dit systeem voor een uitstekend afrolcomfort, waarbij de keuze bestaat uit verschillende demperkarakteristieken.

De sensoriek van de nieuwe airbag voor de voorpassagier kan voortaan ieder kinderstoeltje dat er op geïnstalleerd wordt herkennen. Hierdoor wordt de airbag automatisch uitgeschakeld. Wanneer het kinderzitje wordt verwijderd, schakelt de airbag automatisch weer in.

Assistentie-systemen

De nieuwe C-Klasse herbergt tevens tal van nieuwe of met functies uitgebreide bestaande assistentiesystemen die hun wereldprimeur slechts enkele maanden geleden kregen in de S-Klasse: Mercedes-Benz Intelligent Drive.

De nieuwe Mercedes-Benz C-Klasse is de enige auto in dit segment die vertrouwt op een airconditioningsysteem inclusief automatische luchtrecirculatie met tunneldetectie via het satellietnavigatiesysteem. Het AIR‑BALANCE pakket met actieve parfumering en ionisatie dat in de S-Klasse debuteerde, draagt eveneens bij aan de kwaliteit in de nieuwe C-Klasse.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

CG-Raad: OV nog lang niet toegerust op doelgroepenvervoer

CG-Raad: OV nog lang niet toegerust op doelgroepenvervoer

http://www.taxipro.nl/feed/

Overheden willen graag dat een deel van het doelgroepenvervoer wordt uitgevoerd door het openbaar vervoer (OV). Door decentralisaties moeten gemeenten het doelgroepenvervoer gaan regelen en wijzen mensen er op dat zij meer gebruik moeten gaan maken van het OV. Maar het OV is daar pas in 2030 op toegerust. Veilig deelnemen aan het OV is dus voorlopig nog niet voor iedereen mogelijk. Dat meldt de CG-Raad.

In opdracht van CG-Raad en Platform VG onderzocht Novak de twee stromingen van vervoer waar mensen met een beperking mee te maken hebben: het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer. Ze deed aanbevelingen voor de inrichting van de belangenbehartiging op dit thema op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Met de bevindingen van Ilonka als basis werken de CG-Raad en Platform VG aan een visienota op toegankelijk en veilig vervoer.

Doelgroepenvervoer

Delen van het doelgroepenvervoer als AWBZ-vervoer, Wsw- , Valys- en het leerlingenvervoer, verdwijnen of gaan over naar de Wmo. Gemeenten moeten dan met minder geld het vervoer gaan regelen. Dat betekent dat mensen met een beperking niet altijd meer kunnen rekenen op ‘beschermd’ vervoer met een taxi of bus. Dat betekent ook dat meer mensen gebruik moeten gaan maken van het OV. En dat kan ook volgens gemeenten, omdat dat geheel toegankelijk wordt gemaakt. Het is alleen pas in 2030 klaar.

Novak: “De komende 15 jaar kan dat voor individuele personen problemen opleveren. Mensen in een rolstoel kunnen misschien al wel op veel plaatsen op het perron komen, maar nog niet de trein in, omdat het perron niet aansluit op de treiningang. Voor mensen die blind of slecht ziend zijn, is nog niet overal duidelijk waar zij moeten zijn omdat geleidelijnen ontbreken of plotseling stoppen. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Dat geldt ook voor mensen die moeite hebben met overzicht en die helemaal niet gewend zijn om zelfstandig te reizen. De informatievoorziening over het OV en de toeleiding naar bepaalde bussen of treinen is bijvoorbeeld niet duidelijk. Dat voelt onveilig voor hen.”

Toegankelijk OV

In het kader van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, is met de overheid de afspraak gemaakt dat in 2030 het OV geheel toegankelijk is. Daar wordt de komende jaren gefaseerd aan gewerkt door allerlei (vervoers)organisaties. Prorail en de NS werken aan de fysieke toegankelijkheid van stations en perrons. Decentrale overheden werken als beheerders van de openbare weg regionaal aan verbetering van de fysieke toegankelijkheid van streek- en stadsvervoer.

Zowel de overheid als de vervoersorganisaties geven aan dat in de tussentijd extra investeringen om het proces te versnellen, niet haalbaar zijn. Novak: “Het beeld bestaat bij vervoerders dat het om een ‘beperkte’ groep mensen gaat. En extra investeringen zouden dan ten koste gaan van investeringen voor de ‘algemene reiziger’. Ik zie echter wel dat er zeker bereidheid is bij overheid en vervoersorganisaties om over dit onderwerp te praten.”

Infrastructuur

Dat gebeurt bijvoorbeeld in de werkgroep ‘Flankerend Beleid voor Toegankelijk Openbaar Vervoer’, dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft ingesteld. Overheid (landelijk en regionaal) praten samen met vervoerders en belangenorganisaties (ook CG-Raad en Platform VG) over mogelijkheden om de mentale toegankelijkheid en de toegankelijkheid van informatie over OV te verbeteren.

Er lijkt een periode te overbruggen voordat een deel van de mensen met een beperking dat nu gebruik maakt van doelgroepenvervoer op een veilige en overzichtelijke manier met het OV kan reizen. Juist in deze periode kunnen actieve belangenbehartigers en Wmo-raden een belangrijke rol spelen door aandacht te vragen voor de verschillende knelpunten, vindt de CG-Raad.

LOCOV

Novak: “CG-Raad en Platform VG zijn op verschillende niveaus actief betrokken bij het meer toegankelijk maken van het openbaar vervoer. In het Landelijk Overleg Consumenten Openbaar Vervoer (LOCOV) en in overleg met het ministerie van I&M wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van treinen en de OV-Chipkaart. De maatregelen moeten er voor zorgen dat het OV voor iedereen toegankelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een kaartlezer waarop je onderweg kunt zien wat je saldo is en of je bent ingecheckt.”

Op regionaal niveau zijn regionale of lokale belangenbehartigers vertegenwoordigd in Regionale Reizigersplatforms. Zij praten mee over ontwikkelingen bij bijvoorbeeld toegankelijk stads- en streekvervoer. Novak: “Door actief mee te praten, wordt het voor overheid en vervoerders duidelijk dat de groep om wie het gaat groter is dan zij denken én dat het voor iedereen belangrijk is dat het vervoer toegankelijk is. Niet alleen voor mensen met een beperking, maar ook bijvoorbeeld voor mensen die in een dunbevolkt gebied wonen waardoor OV niet langer lonend is. Er kan dan worden gekeken naar alternatieven die voor meerdere problemen een oplossing bieden. Dat is voor alle partijen een win-win.”

Tussennet

In Zeeland hebben provincie en gemeenten samen bekeken hoe ze het streekvervoer voor minder rendabele trajecten voor OV-reizigers kunnen combineren met de taxibus voor mensen met een Wmo-indicatie. Er is nu een soort ‘tussennet’ ontstaan van taxibusjes die ook op vaste routes en tijden rijden.

Novak: “Het betekent zowel voor OV-reizigers als voor reizigers met het doelgroepenvervoer dat zij zich moeten aanpassen. Maar daardoor blijft zowel het OV-vervoer als het doelgroepenvervoer in Zeeland betaalbaar. Bij deze ontwikkeling zijn zowel regionale als lokale belangenbehartigers nauw betrokken. Ook taxivervoerders worden in het overleg betrokken omdat zij voor alle reizigers dit vervoer goed moeten uitvoeren.”

Bereikbaarheid

Lokale belangenbehartigers vertegenwoordigen de stem van de ‘reiziger met een beperking’ die op lokaal niveau zoveel mogelijk zelfstandig met het OV wil en ‘moet’ kunnen reizen. Zij kunnen vooral op lokaal niveau contact zoeken met gemeenten over bijvoorbeeld de bereikbaarheid en toegankelijkheid van haltes en stations (infrastructuur).

Novak: “Zorg dat je betrokken bent bij vernieuwingen met betrekking tot het OV, bijvoorbeeld het stationsgebied. Zowel in Den Haag als in Utrecht, maar vast ook op andere plekken, waren lokale belangenbehartigers van gehandicaptenplatforms betrokken bij het ‘testen’ van de toegankelijkheid. Mensen met verschillende beperkingen houden dan een schouw in het betreffende gebied.”

Chauffeurs

Lokale belangenbehartigers kunnen veelal hun eigen ervaringsdeskundigheid inzetten bij het beoordelen van de toegankelijkheid van vervoer. Bijvoorbeeld als het gaat over bereikbaarheid van haltes, de toegankelijkheid van het vervoer (bus, taxi-bus, tram, trein), de toegankelijke houding van chauffeurs of medepassagiers, de toegankelijke informatie die nodig is om een reis te kunnen plannen of de veiligheid van taxibusjes.

Novak: “In contact met gemeenten en vervoerders kunnen zij knelpunten in toegankelijkheid zichtbaar en bespreekbaar maken, meedenken over oplossingen en zorgen voor meer bewustzijn. Dit kan er ook voor zorgen dat ontwikkelingen richting toegankelijk OV sneller gaan.”

Wmo-raden

“Het valt mij op dat iedereen met wie ik praat toegankelijk vervoer belangrijk vindt. Toch staat het als onderwerp nog niet hoog op de agenda van organisaties. Lokale belangenbehartigers en Wmo-raden kunnen hier een rol in spelen. Door meer zichtbaar te maken wat toegankelijk vervoer betekent en door positief mee te denken in oplossingen”, aldus Novak.

De CG-Raad is in Nederland het grootste samenwerkingverband van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Bijna 190 organisaties werken samen binnen de CG-Raad. Samen behartigen zij de collectieve belangen voor chronisch zieken en mensen met beperkingen.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Tientallen boetes wegens niet bij zich hebben taxivergunning

Tientallen boetes wegens niet bij zich hebben taxivergunning

http://www.taxipro.nl/feed/

Maar liefst 43 Rotterdamse taxichauffeurs hebben afgelopen weekend een boete gekregen omdat ze niet de verplichte taxivergunning konden overleggen. Dat is het resultaat van een taxicontrole in het centrum van Rotterdam in de nacht van zaterdag 9 november op zondag 10 november. Hierbij werden alle taxichauffeurs gecontroleerd op kunnen tonen van de verplichte taxivergunning.

De controle, waar naast de politie ook de deelgemeente Centrum, de taxibranche en stadstoezicht aan deelnamen, vond plaats op diverse locaties in het centrum van Rotterdam.

Papieren

Verreweg de meeste chauffeurs beschikten wel over de vereiste papieren, meldt de politie. Toch kregen 43 chauffeurs een bekeuring omdat de vergunning niet in de auto aanwezig was.

Drie taxichauffeurs werden naar huis gestuurd, waaronder één chauffeur die opgefokt reageerde op de controleurs.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Urk schrapt plannen centrale opstapplaatsen leerlingenvervoer

Urk schrapt plannen centrale opstapplaatsen leerlingenvervoer

http://www.taxipro.nl/feed/

Urk gaat de plannen voor drie centrale opstaplaatsen en ov-maatjes in het het leerlingenvervoer schrappen. Een motie daartoe is door de voltallige gemeenteraad gesteund. Voorlopig kan tot augustus volgend jaar onveranderd gebruik worden gemaakt van het leerlingenvervoer.

De lokale wethouder nam namens het college de motie over. Hij beloofde daarbij voortaan op zorgvuldige wijze de belangen van deze groep in het oog te houden.

Opstapplaatsen

Kort voor de raadsvergadering was er een bijeenkomst van bezorgde ouders over de opstapplaatsen en het ov-maatjes project. “Dat was een emotionele vergadering en voor ons de reden om de plannen te schrappen. Hier geldt beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”, motiveerde Dirk Taanman (SGP) volgens OpUrk.nl.

De gemeente gaat nu samen met de opgerichte klankbordgroep kijken naar mogelijke alternatieven om toch te kunnen bezuinigen op het leerlingenvervoer. Maar waarbij wel de belangen van de gebruikers meegenomen kunnen worden.

Bart Pals

Powered by WPeMatico